Ny kollektion - Intense
NIEUW, MOOI, ONMISBAAR!Heb je een nieuwe sportlook nodig?

Integriteitsbeleid

One More Rep beschermt uw persoonlijke integriteit en werkt voortdurend aan het beveiligen van uw persoonlijke informatie bij het gebruik van onze diensten.

In dit integriteitsbeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Hierin wordt beschreven wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt gebruiken. Het is belangrijk dat u het integriteitsbeleid accepteert en begrijpt en dat u zich veilig voelt bij de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke informatie. U kunt altijd contact met ons opnemen bij eventuele vragen (u vindt onze contactgegevens onder aan dit document).

Met deze inhoudsopgave kunt u navigeren naar de artikelen die het meest relevant voor u zijn.

 1.      Wat is persoonlijke informatie?
 2.      Wat is verwerking van persoonlijke informatie?
 3.      Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die One More Rep verzamelt?
 4.      Wanneer verwerken wij persoonlijke informatie en welke soort persoonlijke informatie verwerken wij?
 5.      Waarom verwerken wij informatie over u?
 6.      Wettige gronden voor verwerking van persoonlijke informatie.
 7.      Profilering
 8.      Hoelang bewaren wij uw persoonlijke informatie?
 9.      Delen van persoonlijke informatie.
 10.   Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?
 11.   Uw rechten
 12.   Cookies
 13.   Contactgegevens

   

1. Wat is persoonlijke informatie?

Persoonlijke informatie is alle informatie die rechtstreeks of indirect kan worden herleid tot een fysieke, levende persoon. Foto's en geluidsopnamen die op een computer worden bewerkt, kunnen bijvoorbeeld persoonlijke informatie zijn, ook al wordt er geen persoon genoemd. Versleutelde informatie en verschillende soorten elektronische identiteiten (bv. IP-adres) zijn persoonlijke informatie indien deze kunnen worden gekoppeld aan fysieke personen.
 

2. Wat is verwerking van persoonlijke informatie?

Verwerking van persoonlijke informatie is alles wat er gebeurt met persoonlijke informatie. Elke handeling die wordt uitgevoerd met persoonlijke informatie, automatisch of niet, komt neer op verwerking. Voorbeelden van gangbare vormen van verwerking zijn verzameling, registratie, structurering, organisatie, opslag, overdracht en verwijdering.

3. Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die One More Rep verzamelt?

OneMoreRep AB, org.nr. 556875-9764, Tegelbruksvägen 26, SE-90742 Umeå, is de verantwoordelijke voor persoonlijke informatie voor de verwerking door het bedrijf van persoonlijke informatie en ziet erop toe dat alle persoonlijke informatie wordt verwerkt overeenkomstig toepasselijke wetgeving (verordening inzake gegevensbescherming van het Europees parlement 2016/679).

4. Wanneer verwerken wij persoonlijke informatie en welke soort persoonlijke informatie verwerken wij?

4.1 Voor degene die bij OneMoreRep winkelt 
Informatie die wordt verzameld in verband met aankopen, is nodig om u als klant een overeenkomst te kunnen laten aangaan met OneMoreRep en om ons onze verplichtingen bij de verkoop te kunnen laten nakomen.

De informatie die wij verwerken, bestaat uit het volgende:

 •        Naam
 •        Adres
 •        E-mailadres
 •        Klantnummer
 •        IP-adres
 •        Informatie over uw aankopen
 •        Informatie over uw gebruik van de website van OneMoreRep

4.2 Voor degene die beschikt over een account bij OneMoreRep
Als u beschikt over een account bij OneMoreRep, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u verstrekt bij het registreren van de account en de informatie de wij verzamelen tijdens de periode dat u beschikt over uw account bij OneMoreRep.

De informatie die wij verwerken, bestaat uit het volgende:

 •        Naam
 •        Adres
 •        E-mailadres
 •        Klantnummer
 •        IP-adres
 •        Informatie over uw aankopen
 •        Informatie over uw gebruik van de website van OneMoreRep

4.3 Voor degene die is ingeschreven voor de nieuwsbrief van OneMoreRep 
Wij streven ernaar om u als abonnee van de nieuwsbrief van OneMoreRep van zo interessant en relevant mogelijke informatie en aanbiedingen te voorzien.

De informatie die wij verwerken, bestaat uit het volgende:

 •        E-mailadress
 •        IP-adres
 •        Informatie over uw gebruik van de website van OneMoreRep
 •        De manier waarop u reageert op onze nieuwsbrief (welke soorten producten en aanbiedingen u relevant vindt)
 •        Informatie over uw aankopen

5. Waarom verwerken wij informatie over u?

De persoonlijke informatie die wij bij OneMoreRep voor u als klant bij ons verzamelen, wordt door ons verwerkt met de volgende voornaamste doeleinden:

 •        het nakomen van onze verplichtingen jegens u als klant. Bijvoorbeeld het voltooien van een aankoop, facturering en het aanbieden van ondersteuning.
 •        het vervullen van de leverings- en garantieverplichtingen.
 •        het uitvoeren van klantenbeheer en het aanbieden van algemene klantenservice (bv. het beantwoorden van vragen en het corrigeren van onjuiste informatie).
 •        het onderhouden van klantenrelaties en het aanbieden van onze diensten.
 •        het verbeteren en ontwikkelen van diensten, producten en functies.
 •        het uitvoeren van marketingonderzoek met de mogelijkheid aanbiedingen en diensten te beïnvloeden.
 •        het verhinderen van misbruik of ongepast gebruik van onze diensten.
 •        het nakomen van onze verplichtingen in verband met winacties.
 •        het naleven van toepasselijke wetten.
 •        het beheren van uw persoonlijke account bij OneMoreRep.

Persoonlijke informatie voor abonnees op de nieuwsbrief kan naast het bovenstaande tevens worden verwerkt met de volgende doeleinden:

 •        het plaatsen van informatie en aangepaste marketing op de website of via e-mail of sms.
 •        het mogelijk maken van communicatie met u als abonnee via e-mail of sms.


6. Wettige gronden voor verwerking van persoonlijke informatie

In dit artikel worden de wettige gronden en afwegingen omschreven waarop OneMoreRep de verwerking van uw persoonlijke informatie op baseert.

Uw persoonlijke informatie wordt onder andere verwerkt om een overeenkomst met u als klant ten uitvoer te kunnen brengen, bijvoorbeeld om een aankoop van een product te verwerken. Uw persoonlijke informatie kan met uw instemming worden verwerkt. Uw instemming moet vrijwillig, specifiek en geïnformeerd zijn en moet ondubbelzinnig gelden als wettige grond. Wij verkrijgen uw instemming als abonnee op onze nieuwsbrief om informatie te kunnen beheren of informatie over uw aankopen te kunnen verzamelen. Daarnaast worden uw gedrag, uw interesse in onze aanbiedingen en producten en uw interactie met OneMoreRep op onze website opgeslagen. Dit doen wij om onze verplichtingen te kunnen nakomen en om u te kunnen voorzien van persoonlijke aanbiedingen en een op maat gemaakte ervaring.

Bepaalde vormen van verwerking van persoonlijke informatie door ons zijn gebaseerd op een zogenaamde afweging van belangen. Dit gaat bijvoorbeeld over de verwerking die wij uitvoeren om aanbiedingen te kunnen versturen die specifiek voor u relevant zijn. Hierbij kan sprake zijn van een beperkte segmentering van klanten bijvoorbeeld op basis van koopgedrag.

OneMoreRep verwerkt geen gevoelige persoonlijke informatie op basis van een afweging van belangen.

In bepaalde gevallen kan OneMoreRep wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke informatie te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van persoonlijke informatie die wij uitvoeren om wetten inzake boekhouding te kunnen naleven.
 

7. Profilering

Voor abonnees op de nieuwsbrief van OneMoreRep kunnen wij uw persoonlijke informatie door middel van profilering verwerken. Dit houdt in dat wij, afhankelijk van de manier waarop u onze website gebruikt; in welke artikelen en aanbiedingen u interesse hebt getoond; op welke van onze nieuwsbrieven u hebt gereageerd; en informatie over aankopen, u kunnen voorzien van een relevante winkelervaring en dat wij aanbiedingen kunnen doen die volgens ons specifiek bij u passen. U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen deze vorm van verwerking van uw persoonlijke informatie. Dit doet u door contact op te nemen via kundtjanst@onemorerep.se Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, wordt het verwerken van uw persoonlijke informatie door middel van profilering gestaakt.
 

8. Hoelang bewaren wij uw persoonlijke informatie?

OneMoreRep bewaart uw persoonlijke informatie zolang als dat nodig is voor het vervullen van de informatie die eerder is verzameld. In bepaalde gevallen kunnen wij de informatie langer bewaren als het nodig is om wettelijk voorgeschreven eisen na te komen of om de wettige belangen van OneMoreRep te dienen.

Voor u als klant
OneMoreRep bewaart uw informatie hoogstens 24 maanden (twee jaar) na het laatste moment dat u als klant interactie met ons hebt gehad (een aankoop hebt afgesloten of op andere wijze contact met ons op gehad).

Voor u als eigenaar van een account 
Zolang u een account bij OneMoreRep hebt, bewaren wij uw informatie.

 

9. Delen van persoonlijke informatie

OneMoreRep kan persoonlijke informatie aan derden overdragen. Informatie kan bijvoorbeeld worden overgedragen aan een leverancier voor het bezorgen van artikelen, of aan een mediabedrijf voor het verspreiden van marketingmateriaal.

OneMoreRep draagt uw persoonlijke informatie nooit voor directe-marketingdoeleinden over aan derden.

OneMoreRep kan uw persoonlijke informatie overdragen als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of eisen van overheidswege, om de wettige belangen van OneMoreRep te behartigen of om fraude en andere veiligheids- of technische problemen te ontdekken, voorkomen of te signaleren.

OneMoreRep heeft als doel persoonlijke informatie uitsluitend binnen de EU/EER op te slaan. Maar als persoonlijke informatie wordt overgedragen naar een land buiten de EU/EER, zorgt OneMoreRep ervoor dat de persoonlijke informatie blijft worden beschermd overeenkomstig de regels voor overdracht van persoonlijke informatie naar landen buiten de EU/EER.
 

10. Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?

Bij OneMoreRep hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, manipulatie en verlies. Wij passen onze veiligheidsmaatregelen voortdurend aan op basis van de vooruitgang en ontwikkelingen op dit gebied.

Uitsluitend die personen die uw persoonlijke informatie daadwerkelijk moeten verwerken om ervoor te zorgen dat wij onze opgegeven doelen kunnen vervullen, hebben toegang tot de informatie.

Bij eventuele incidenten in verband met persoonlijke informatie verplicht OneMoreRep zich ertoe om deze zonder onnodig oponthoud te melden bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie, uiterlijk binnen 72 uur na kennisneming van het incident. Indien het niet mogelijk is om binnen 72 melding te doen van het incident, moet OneMoreRep zonder onnodig oponthoud lopend melding doen van de reden voor de vertraging.

OneMoreRep verplicht zich ertoe om u zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen of u betrokken bent bij een incident in verband met persoonlijke informatie en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.
 

11. Uw rechten

OneMoreRep is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke informatie volgens geldende wetgeving, en op uw verzoek of op eigen initiatief corrigeren zullen wij informatie waarvan wordt ontdekt dat deze onjuist, onvolledig of misleidend zijn, corrigeren, anoniem maken of verwijderen.

U hebt het recht om een verzoek in te dienen tot:

 1.      Toegang tot uw persoonlijke informatie
  U hebt het recht om een overzicht van te ontvangen van de persoonlijke informatie die over u is geregistreerd alsmede de verwerking die wij uitvoeren met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U hebt ook het recht om in dit overzicht het volgende te ontvangen: informatie over waar de informatie is verzameld indien de persoonlijke informatie niet bij u is verzameld; het vóórkomen van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering); en de verwachte periode gedurende welke de informatie bewaard zal blijven; of de criteria die worden gebruikt om deze periode vast te stellen.

   
 2.      Het corrigeren van uw persoonlijke informatie 
  Wij zullen op uw verzoek zo spoedig mogelijk de onjuiste of onvolledige informatie over u die wij verwerken, corrigeren.
   
 3.      Het verwijderen van uw persoonlijke informatie
  U hebt het recht om van ons te verlangen dat wij uw persoonlijke informatie verwijderen. Voorwaarde hiervoor is dat de informatie niet meer nodig is voor het doeleinde waarmee wij deze hebben verzameld. Er kan tevens een wettelijke vereiste bestaan dat wij uw persoonlijke informatie niet onmiddellijk verwijderen, bijvoorbeeld volgens wetgeving inzake boekhouding en belasting. Wij zullen in dat geval de verwerking voor ander doeleinden dan het voldoen aan de wettelijke verplichtingen staken.

   
 4.      Beperking van verwerking 
  Dit houdt in dat uw persoonlijke informatie dusdanig wordt aangemerkt dat deze uitsluitend mag worden behandeld voor bepaalde beperkte doeleinden. U kunt om beperking vragen onder andere wanneer u meent dat uw informatie onjuist is en u van ons verlangt dat wij deze corrigeren overeenkomstig de bovenstaande alinea 'Het corrigeren van uw persoonlijke informatie'. Tijdens het vaststellen van de juistheid van de informatie wordt de verwerking ervan beperkt.

Indien OneMoreRep persoonlijke informatie heeft overgedragen aan derden, zullen wij deze op de hoogte stellen van eventuele correcties of verwijderingen en van beperking ervan.

Indien uw persoonlijke informatie opgeslagen zijn bij OneMoreRep, beschikt u over het recht op overdraagbaarheid. Dit houdt in dat u onder bepaalde voorwaarden kunt verlagen dat uw persoonlijke informatie worden geëxporteerd en in een gestructureerde, algemeen machineleesbare indeling worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke voor persoonlijke informatie.

Indien de persoonlijke informatie door OneMoreRep op basis van een afweging van belangen wordt verwerkt, beschikt u over het recht om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Bij een bezwaar blijft OneMoreRep de informatie uitsluitend verwerken indien daarvoor legitieme redenen bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen. De bewijslast voor deze redenen ligt bij OneMoreRep.

Als geregistreerd eigenaar beschikt u over het recht om met betrekking tot verwerking van uw persoonlijke informatie een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende instantie voor bescherming van persoonlijke informatie.
 

12. Cookies

De cookies die wij bij OneMoreRep gebruiken, verbeteren normaal gesproken de diensten die wij aanbieden. Voor het functioneren van sommige diensten zijn cookies vereist, terwijl andere cookies de diensten voor u verbeteren. Wij gebruiken cookies voor globale analytische informatie met betrekking tot uw gebruik van onze diensten en om functionele instellingen te kunnen opslaan, zoals taal en overige informatie. Wij gebruiken tevens cookies om relevante marketing op u te kunnen richten.

Uw webbrowser of apparaat kan, als u dat wilt, worden voorzien van de mogelijkheid om instellingen voor het gebruik en de omvang van cookies te wijzigen. Ga naar de instellingen van uw webbrowser of apparaat voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen voor cookies. U kunt bijvoorbeeld alle cookies blokkeren, alleen 'first party cookies' accepteren of cookies verwijderen zodra u uw webbrowser afsluiten. Denk erom dat u sommige van onze diensten mogelijk niet kunt gebruiken als u cookies blokkeert of verwijdert. U vindt meer algemene informatie over cookies op de website van de rijksoverheid, Rijksoverheid.nl.
 

13. Contactgegevens

Als u vragen hebt over ons integriteitsbeleid of de verwerking van uw persoonlijke informatie of als u een overzicht uit ons register wilt opvragen, kunt u hier contact met ons opnemen.

OneMoreRep AB
Tegelbruksvägen 26
907 42 Umeå
Zweden

E-post: kundtjanst@onemorerep.se
Registratienummer onderneming: 5568759764